Kategorije
Kalendar aktivnosti-početna Novosti Uncategorized @hr

Dinara je 12. park prirode u Hrvatskoj!

Hrvatski sabor je jednoglasnom odlukom donio Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara. Tako su dio područja Dinare, Troglava i Kamešnice, izvorišni i gornji dio toka Cetine te krška polja Hrvatačko, Paško i Vrličko danas proglašeni službeno 12. parkom prirode u Hrvatskoj. Nakon Parka prirode Velebit, masiv Dinare sa svojih 63.000 hektara na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije je naše najveće zaštićeno područje.

Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Republike Hrvatske zajedno s područjem ekološke mreže Natura 2000 čini  39 % kopnenog dijela RH zaštićenim. Osim što je i sama dio ekološke mreže Natura 2000, na samom području Parka nalazi se 11 važnih područja ekološke mreže Natura 2000 od kojih su dva područja očuvanja značajna za ptice te 9 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Dosadašnji najviši vrh Republike Hrvatske istoimen svom masivu, Dinara (Sinjal) na 1831 m također se nalazi na području Parka!

Područje Dinare osim što je kroz prošlost bilo jedno od značajnih povijesnih, tradicionalnih i kulturoloških područja, u prirodnom smislu je izvor bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te biološke raznolikosti prirodnih staništa. Trenutni podaci broje preko 1000 biljnih vrsta od čega 75 nacionalnih endema te preko 20 endemskih vrsta životinja. Na međunarodnoj razini, prepoznat je fenomen dinarskog krša koji obuhvaća puno šire područje, a upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime.

Podsjetimo se koliko je naša Dinara bogata i raznolika:

  • Dinara u NATURA 2000 važnim staništima : planinski i pretplaninski vapenački travnjaci (planinske rudine), istočno submediteranski suhi travnjaci, vapnenački travnjaci i karbonatna točila.
  • Na području Dinare prema dostupnim podacima na planini je zabilježeno oko 750 biljnih vrsta, od čega je preko 110 strogo zaštićeno, a 55 endemično.
  • U višim predjelima nalazi se i najveća populacija dinarskog rožca (dinarska smiljka, Cerastium dinaricum), u Hrvatskoj strogo zaštićene biljke.
  • Dinara je značajno stanište za vuka (Canis lupus) i smeđeg medvjeda (Ursus arctos), dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi), a najvažnije je stanište planinskog žutokruga (Vipera ursinii)
  • Dinara je važna za očuvanje bogate i endemske špiljske faune, u kojoj obitavaju strogo zaštićene vrste veliki šišmiš (Myotis myotis), oštrouhi šišmiš (Myotis blythii) i južni potkovnjak (Rhinolophus euryale).
  • Na planini obitava jedina gnijezdeća populacija planinske ševe (Eremophila alpestris) u Hrvatskoj
  • Dinara predstavlja važno područje očuvanja za mnoge saproksilne kornjaše, jedno je od zadnjih mjesta gdje je pronađena rijetka vrsta kornjaša (Osmoderma barnabita)

Osim što je područje Dinare posebnih prirodnih vrijednosti, nikako se ne smije zaboraviti uloga domaćeg stanovništva. Njihov trud, održavanje tradicionalnih djelatnosti, prvenstveno stočarstva, velik je značaj i doprinos očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog područja. Osim toga, njihova privrženost, te način života uz Dinaru, dodatno je bogatstvo koje valja istaknuti.

Potencijal za revitalizaciju u skladu s očuvanjem prirodnih i kulturnih vrijednosti je velik , a zaštita Dinare svakako će imati pozitivne učinke za očuvanje prirode, ali i za stanovništvo i gospodarstvo ovog kraja.

Čestitamo svima koji su svojim radom i trudom doprinijeli u ovom važnom koraku za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj te postupku proglašenja Parka prirode Dinara.

Kategorije
Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Susret s lokalnim stočarima u Kijevu i Vrlici

Prošlog tjedna, projekt Dinara back to LIFE  i ciljevi prikupljanja iskaza interesa prezentirani su u Kijevu, zatim dan kasnije u Vrlici. U kijevskom i vrličkom Domu kulture uz pridržavanje epidemioloških mjera odazvalo se po dvadesetak stočara koji su imali priliku upoznati se s projektom, timom i aktivnostima koje će se raditi u sljedećoj godini, ali i čuti zašto je važnan njihov glas i interes za provedbu ispaše.

Melani Glavinić, komunikatorica na projektu, predstavila je projekt, njegove ciljeve i aktivnosti, a stručni suradnik za zaštitu prirode Ivan Budinski je prezentirao potencijalna područja za provedbu ispaše u sljedećoj godini, objasnio njihovu važnost te upoznao prisutne s mrežom Natura 2000 i vrijednim ptičjim vrstama dinarskih pašnjaka. U opuštenoj, domaćinskoj atmosferi osim kratkog predavanja i razmjene iskustava, uslijedila je rasprava u kojoj je većina stočara iskazala nezadovoljstvo dosadašnjim praksama vezanim uz zakup pašnjaka.

Neki od prisutnih stočara su već imali priliku upoznati dio projektnog tima na terenu prilikom prebrojavanja ili bilježenja vrsta pa su iskazali zadovoljstvo ovim službenim susretom. Prostora za suradnju i napredak ima, a dijalogom se može postići mnogo, zaključak je ovih susreta.

Nastavit ćemo organizirati ovakav tip susreta sa stočarima i svima koji su zainteresirani za projektne aktivnosti. Ovo je izvrsna prilika za vidjeti širu i stvarnu sliku stanja na terenu, ali i za prepoznati načine kako pomoći lokalnoj zajednici. Cilj nam je svima isti, očuvati Dinaru i težiti općoj dobrobiti domaćina. Hvala svima koji su sudjelovali, iskazali interes i podijelili svoje mišljenje s nama! – dodaje projektni tim.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Poziv na iskazivanje interesa lokalnim stočarima za provedbu ispaše na Dinari

Projektom „Dinara back to LIFE“ provodit će se restauracija travnjaka na području Dinare. Jedan od načina na koji će se restauracija provoditi je kontrolirana ispaša, a u kojoj mjeri i gdje će se provoditi, ovisi o interesu lokalnog stanovništva za sudjelovanje u projektu.

Kroz sljedeće tri godine u projektu „Dinara back to LIFE“ predviđeno je 30.000,00 € novčanih poticaja stočarima te nabava električnih pastira u vrijednosti 8.500,00 €. Navedena sredstva planiramo utrošiti na način da uspostavimo suradnju sa zainteresiranim stočarom/stočarima koji su voljni surađivati s projektnim timom na održavanju površina travnjaka provođenjem kontrolirane ispaše na pašnjacima na Dinari. Projekt vodi Udruga Biom u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom „Cetinska krajina“, Hrvatskim šumama i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je projektne aktivnosti, a time i točan način kako će se novac raspodijeliti, koliko god je to moguće prilagoditi stvarnim potrebama i interesu lokalnih stočara ili onih koji to žele postati. Definiranje točnih područja na kojima će se provoditi kontrolirana ispaša ovisi o interesu lokalnih stočara spremnih na potencijalnu suradnju te se zbog toga i objavljuje ovaj poziv.

U ime projektnog tima pozivamo sve koji se već bave ili se žele početi baviti stočarstvom da sudjeluju i iskažu svoj interes. Interes možete iskazati popunjavanjem upitnika (više detalja u nastavku teksta). Vaši odgovori pomoći će  našem projektnom timu u pripremanju plana kontrolirane ispaše i prilagodbi projekta, onoliko koliko je moguće, potrebama na terenu.

Ispašom se planira restaurirati oko 80 ha, u okviru područja iscrtanog na ovoj karti.

U ovoj fazi iz projekta želimo doći do boljeg uvida u postojeće stanje, broj stočara na području, broja onih koji svoja stada vode na ispašu na Dinaru ili planiraju s ispašom započeti tijekom 2021. godine.

Kako sudjelovati:

Potrebno je ispuniti upitnik s nekoliko jednostavnih pitanja i dostaviti ga na našu e-mail: dinarabacktolife@gmail.com ili odgovore popuniti ručno te ih poštom dostaviti na adresu:

 Udruga Biom, Matićeva 12, 21230 Sinj

 ili pozivom na broj telefona 021/274 946 od 8:00-16:00 sati.

Upitnik za iskaz interesa se nalazi ovdje.

Ispunjeni upitnik potrebno je dostaviti najkasnije do 04.12.2020.

Nakon iskazivanja interesa, početkom 2021. biti će objavljen natječaj na koji će se moći prijaviti svi zainteresirani te nakon čega će uslijediti odabir najboljeg ponuđača i sklapanje ugovora o kontroliranoj ispaši.

Provedbu projekta i najavu drugih aktivnosti pratite ovdje na web stranici projekta ili na društvenim mrežama.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Rezultati analize medijskih objava o Dinari u 2019. godini

Analiziranje medijskog sadržaja je neizostavni alat u medijima, a koristi se u procjeni učinkovitosti komunikacije o određenom subjektu, njegovom tonu i drugim obilježjima u javnosti.  Kada se prikupe objave u određenom vremenskom razdoblju o tom subjektu, analizom medijskog publiciteta može se vidjeti u kojoj mjeri je ostvaren cilj njegove komunikacije s medijima i publikom, kakav je sadržaj ili kontekst u kojem se subjekt pojavljivao i slično. Najvažnije, analiza će pomoći u jasnijem stvaranju vlastitog sadržaja, praćenju interesa medija, ali i za otkrivanje promjena u medijskim stavovima u budućnosti.

Jedna od aktivnosti projekta bila je prikupiti medijske objave na temu pojma „Dinara“ koje su objavljene u godini prije početka projekta „Dinara back to LIFE“ (2019.) i analizirati prikupljene podatke. Analiza prikupljenog materijala dati će uvid u medijski prostor o Dinari i značajnim temama bliskim projektu prije njegovog početka te dati smjernice projektnom timu kako provoditi, jačati, ali i prilagoditi komunikaciju projektnih aktivnosti trenutnim medijskim stavovima.

Prikupljanje i analiza medijskog sadržaja o Dinari, znači  pretraživanje medijskih objava na temu zaštite okoliša u projektnom području te njihovu analizu.

Građa za analizu dobivena je pretragom digitalnog arhiva za pojam „Dinara“, a na dobivenim objavama primijenjeni su i dodatni kriteriji koji su poboljšali opseg relevantnog sadržaja. Izostavljene su objave koje spominju pojam ”Dinara”, ali sadržajno nisu vezane uz prirodu i teme projekta.

Što je zabilježila analiza medija?

Ukupno je zabilježeno 69 objava  s pojmom ”Dinara” za vremensko razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine. U prosjeku, mediji su o Dinari objavljivali 6 objava mjesečno.

U dobivenom sadržaju, tematika prikupljenih članaka je najčešće vezana uz kvalitetu života i politiku, ali prevladavaju objave koje promoviraju projekt „Dinara back to LIFE“, najava proglašenja Parka prirode Dinara, održivi turizam i teme vezane uz planinarenje i aktivnosti planinarskih društava, dok značajan broj objava, uglavnom komentara, oštro kritizira plan istraživanja ugljikovodika na području Dinare.

Broj objava po mjesecima u 2019. godini

Najveći broj objava zabilježen je u mjesecu kolovozu (14) kada je predstavljen projekt „Dinara back to LIFE“, ali je i otkriven spomenik Domovini na Dinari. Slijedi mjesec srpanj (12) u kojem se objavio plan o proglašenju područja Dinare kao zaštićenog Parka prirode, a autori najvećeg broja objava su Goran Šimac (tris.com.hr) i Rade Popadić (dalmacijadanas.hr).

Ton objava i zastupljenost tema

Ton objava je dominantno afirmativan (78% ukupnih objava), a zabilježena je samo 1 objava negativnog tona. Mjera za procjenu tona objava (afirmativno, neutralno, negativno) određivala se na način da su afirmativne objave one koje idu u korist Dinare i njezine zaštite, one koje su zagovarale održivi razvoj i turizam i sl. Neutralne objave su uravnotežena izvješća o nekom događaju ili političkoj odluci, bez posebnog zauzimanja strana ili iskazivanja emocija, dok su negativno ocijenjene one objave koje su zagovarale radnje ili razvoj štetan za Dinaru te gledale samo isključivo potencijalnu i kratkoročnu ekonomsku korist bez kritičkog promišljanja o budućnosti, posljedicama i nasljeđu.

Status subjekta i publicitet

Publicitet pojma ”Dinara” u prikupljenim objavama je 86% primaran, što znači da se Dinari davao značajan medijski prostor čiji je sadržaj kvalitetan (što kod sekundarnog publiciteta nije slučaj; subjekt analize se samo spominje, ali se sadržaj njime ne bavi).

Možemo zaključiti da su internetske stranice i portali iskazali interes i popratili Dinaru te projekte vezane uz nju, što je posebno vidljivo u porastu broja objava koje govore o proglašenju Parka prirode, Naturi 2000 i predstavljanju projekta „Dinara Back to LIFE“.

Pozitivno je što pojedini portali, pogotovo lokalno usmjereni, pravovremeno reagiraju i pozivaju javnost na iskazivanje reakcija na projekte koji bi dugoročno mogli imati katastrofalne posljedice, poput istraživanja ugljikovodika na području Dinare.

Istraživanje što je medijska scena zabilježila o Dinari tijekom prošle godine, kakav sadržaj je publika pratila te koliko se prostora otvorilo za teme o kojima se manje pisalo, odlična je prilika projektnom timu u nastavku ostvarenja svojih komunikacijskih ciljeva.

Rezultati analize i cjelokupno izvješće dostupni su na linku.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

DINARA JE VAŽNA, ZARASLE PAŠNJAKE TREBA OBNOVITI I OČUVATI

Od Knina do Trilja domaće stanovništvo Dinaru doživljava dijelom svog identiteta, a u svakodnevnom životu prepoznaju njen potencijal i vrijednost, naglašavajući da prirodno bogatstvo Dinare treba očuvati za buduće generacije.

Sredinom lipnja na području Sinja i okolice započelo je terensko ispitivanje stavova javnosti o važnosti i biološkoj raznolikosti Dinare te njenom potencijalu za lokalno stanovništvo, nakon čega se ispitivanje nastavilo na vrličkom i kninskom području. U anonimnom anketiranju sudjelovale su 404 punoljetne osobe u osam jedinica lokalne samouprave. Ispitivanje javnog mnijenja završeno je sredinom srpnja te će služiti kao alat za analizu početnog stanja, pružiti kvantitativne i kvalitativne informacije o javnoj percepciji kada je u pitanju restauracija travnjaka, potencijal te razumijevanje tema zaštite prirode i onog što Dinara donosi. Obrađene informacije pomoći će omogućit će pratiti uspjeh u provedbi aktivnosti jačanja svijesti o održivom razvoju kroz sljedeće tri godine koliko projekt traje. 

Istraživanje je provedeno u sklopu ”Dinara back to LIFE” projekta kojim se dugoročno želi očuvati dinarski travnjaci, poticati na njihovo održivo korištenje te pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti u dinarskom području. Ispitanici su imali priliku iskazati svoj stav o bioraznolikosti Dinare, percepciji stočarstva i pčelarstva, održivom razvoju te izraziti mišljenje o projektu koji je započeo u siječnju ove godine. 

Važnost i značaj Dinare prepoznata je i šire. Ona je dio ekološke mreže NATURA 2000 i dragocjeno je prirodno stanište, životni prostor divljim i ugroženih vrstama i vrijedno  područje višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, kulturnog i povijesnog naslijeđa. 

”Zadovoljni smo kako je anketiranje prošlo i zahvalni smo svima koji su odvojili vrijeme za nas. Domaće stanovništvo doživljava Dinaru lijepo i očekivano pozitivno. Dinara je doista važna svima, i mlađima i starijima u svim sredinama. Nadamo se kako je ovo samo nastavak divnog odnosa s Dinarom, ali i početak prepoznavanja njenih mogućnosti u skladu s održivim razvojem i očuvanjem prirodnog bogatstva. Zahvaljujemo još jednom svima koji su sudjelovali, podijelili svoje mišljenje s nama i dali doprinos komentarima koji će nam sigurno koristiti u budućim aktivnostima.”, poručila je Melani Glavinić.

Ispitanici smatraju kako biološka raznolikost ima utjecaj na ljudsko zdravlje i kvalitetu života, prepoznaju turistički i rekreativni potencijal Dinare, ali i ocjenjuju neutralnim doživljaj bavljenja stočarstvom i pčelarstvom. Kada je u pitanju intenzitet utjecaja različitih aktivnosti i pojava koje narušavaju biološku raznolikost Dinare, slažu se kako izrazito velik utjecaj imaju požari i klimatske promjene, a većina ih se slaže kako na Dinaru utječe i zarastanje travnjaka koje treba obnoviti. Smatraju da izrazito velik utjecaj na kvalitetu života domaćeg stanovništva ima slaba infrastruktura i prometna povezanost, a gotovo svi ispitanici se slažu kako nemaju povjerenja u državne institucije kada je riječ o temama zaštite prirode. Također, kroz anketni listić, ispitanici su imali priliku iznijeti stav o podršci pojedinim načinima obnove travnjaka.

”Ljudi vole Dinaru i prepoznaju je kao mjesto za odmor, mir i neizostavni dio kulturne baštine. Kada je riječ o zaštiti prirode i okoliša dinarskog područja, većina ih prati događanja i informira se o tim temama a istraživanje je pokazalo kako imaju nedostatak povjerenja u institucije. Stanovništvo je prepoznalo Dinara back to LIFE i više od 90% ih podržava projekt te jako veliki broj ih želi sudjelovati u budućim aktivnostima što nas iznimno raduje.” , dodaju članovi projektnog tima.

Zanimljivo je kako stanovništvo cijeni domaće proizvode i važno im je da se prilikom proizvodnje poštuju znanja i lokalna tradicija, ali i da proizvod sadrži etiketu o kvaliteti. Među važnima, smatraju i osobno poznanstvo s proizvođačima, no ipak iskazuju blago nezadovoljstvo ponudom domaćih proizvoda u tržnim centrima, putem interneta ili na kućnom pragu. Kako poboljšati situaciju, pružiti podršku proizvođačima, osnažiti svijest kupaca i jačati prepoznatljivost tradicionalnih proizvoda, ostaje nam pratiti. Za početak je važna sloga, a gotovo 90% ispitanika istaknulo je da Dinaru treba očuvati za buduće generacije.

Brojni ostavljeni komentari na kraju ankete svjedoče koliko je Dinara svima posebna. Izdvajamo komentar koji na jednostavan način zaokružuje sve što se projektom Dinara back to LIFE želi postići.

”Nadam se da će te ovim projektom uspjeti oživiti naš kraj, pružiti bolje mogućnosti mladima i da nećemo bježati od rodne grude nego joj se vraćati.”

Cijelo izvješće možete pročitati ovdje, a sve projektne novosti i obavijesti možete pratiti na službenom Facebook kanalu Dinara back to LIFE.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti Uncategorized @hr

Dinara back to LIFE vam ponosno predstavlja svoj vizualni identitet i web stranicu

#dinarabacktolife oznaka je oživjela sredinom travnja na našem Facebook profilu, a mi smo marljivo pripremali vizualni identitet i web stranicu projekta, pritom pazeći da u svakom dijelu virtualnog kutka Dinare svi mogu ostaviti djelić sebe. U duhu projekta, željeli smo prikazati Dinaru u našem svakodnevnom životu kakva ona zaista jest – dragocjena i skladna. U krugu, ljudi su oduvijek vidjeli simboliku zajedništva. Ipak naš krug nije običan, u njemu se odvija sav potencijal i važnost Dinare, sve što želimo ukazati dajući joj krilaticu ”back to LIFE” – vrati se tamo gdje pripadaš! Iza vizualnog identiteta stoje mlade, iskusne i kreativne riječke snage simboličnog naziva Radionica. Slušali su nas, propitkivali i učili zajedno s nama; oživjeli su Dinaru na ovim internetskim prostranstvima.

Logotip ”Dinara back to LIFE”

OD KNINA DO TRILJA: DINARA KROZ TOPLE BOJE

Travnjaci na Dinari nekada su bili najveće bogatstvo domaćem stanovništvu; blago se u ljetnim mjesecima izvodilo na ispašu i vraćalo u nizine tek u zimskom razdoblju. Takav način života nazivan još i transhumanca, pridonosio je i čuvao biološku raznolikost Dinare. Posljednjih tridesetak godina, život na Dinari uvelike se promijenio, ostali su tek statistika i zapisi te pokoje manje stado s pastirom duž cijelog područja. Kako bi sačuvali travnjake koji su u najvećoj mjeri zapušteni ili gotovo nestali, ali i dinarski život  od zaborava, projektom Dinara back to LIFE želja je restaurirati travnjake, oživjeti pašnjake i sačuvati ptičje vrste ovisne o Dinari. Osim obnove travnjaka, potencijal za razvoj cijelog područja prepoznali smo u domaćem stanovništvu koje želimo podržati te osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti.

Oživjeti pašnjake znači osigurati drugim vrstama i nama ‘domaćima’ harmoniju i zajedništvo. Ha, zajedništvo! Vratili smo se na početak našeg opisa.

FOKUS NA BUDUĆNOST – MJESTO ZA SVE

Dinara ima potencijal prehranjivati i odgajati generacije, baš kao što je činila stoljećima, ali važno je raditi. Kroz cijelo područje prepoznali smo obitelji i njihova poljoprivredna gospodarstva kao najveće blago Dinare koje zaslužuje pažnju i podršku zajednice. Njih posebno ističemo i pozivamo – javite nam se!

Ovaj web ne pripada samo članovima projektnog tima. Istina, ovdje ćeš pronaći sve novosti, informacije i projektne aktivnosti, stručnu literaturu i oku ugodne fotografije (većina njih su naših ruku djelo, što nas izrazito veseli). Ovaj web je i mjesto za tebe i sve druge koji žele učiti o Dinari, njezinoj biološkoj raznolikosti, kulturi i tradiciji života.

Budi slobodan propitkivati, tražiti i ukazivati na propušteno.

Budi inspiriran oživjeti Dinaru svojim talentom, svojom pričom i svojim radom.

Ostavi nam oznaku #dinarabacktolife, pošalji nam fotografije, pozovi nas kod sebe (dok si u polju, kod pčela, na ispaši sa stadom, dok pripremaš povrće za prodaju). Pričaj nam o nedostacima i preprekama s kojima se svakodnevno suočavaš. Pričaj nam o svom radu i neprocjenjivom iskustvu.

Piši nam što želiš vidjeti, čitati i što tebi Dinara predstavlja.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Od Knina do Trilja započinje ispitivanje stavova javnosti o važnosti i potencijalu Dinare!

Ako Vas u sljedećih desetak dana posjete terenski ispitivači s kratkim upitnikom, ne brinite – LAG ”Cetina krajina” i udruga Biom provode terensko anketiranje o važnosti i biološkoj raznolikosti Dinare te njenom potencijalu za lokalno stanovništvo.

Istraživanje se provodi kao dio ”Dinara back to LIFE” projekta kojim se dugoročno želi očuvati dinarski travnjaci, poticati na njihovo održivo korištenje te pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti u dinarskom području.

”Živjeti uz Dinaru sigurno ima svoje privilegije i prednosti. Cijelo područje je iznimno prirodno bogatstvo koje treba znati kako koristiti te domaće stanovništvo potaknuti na razvijanje potencijala koje Dinara ima. Zato nam je važno mišljenje domaćeg stanovništva te će nam kroz ovo ispitivanje bit od velike pomoći u daljnjim aktivnostima” , poručuje Melani Glavinić iz udruge Biom.

Anketa je u potpunosti anonimna i traje svega 15 minuta, a nakon ispitivanja slijedi unos i obrada podataka. Rezultati ispitivanja objavit će se na web stranici projekta i u lokalnim medijima, a prikupljeni podaci pomoći će projektnom timu usmjeriti daljnje aktivnosti projekta te vidjeti kako lokalno stanovništvo doživljava Dinaru.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog istraživanja ili želite dodatne informacije, možete kontaktirati broj telefona 021/274 946 ili e-mail: dinarabacktolife@gmail.com. Ispitivači će obići gradove Knin, Sinj, Trilj i Vrlika te općine Hrvace, Kijevo, Otok i Civljane.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Održan prvi sastanak Dinara back to life projektnog tima

Iznimno smo ponosni i radosni što je službeno započeo još jedan LIFE projekt u Hrvatskoj, po prvi put u Cetinskom kraju. Projekt je stvoren zajedničkim, partnerskim snagama Bioma sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatskim šumama d.o.o. te LAG-om Cetinska krajina.

Na prvom sastanku projektnih partnera cilj je bio upoznati sve članove projektnog tima, predstaviti ciljeve i aktivnosti u prvoj fazi projekta, ali i najaviti nadolazeće. Svaki partner je prezentirao svoj udio u projektu s naglaskom na identifikaciju ključnih faktora aktivnosti unutar projektnog područja, a koji će doprinijeti poznavanju biološke raznolikosti, ali i poticati stanovništvo na održivo gospodarenje. Osim radnog sastanka, tim se susreo s predstavnicima Grada Vrlike, gradonačelnikom Jurom Plazonićem i njegovim zamjenikom Nikolom Uzunom te predstavnikom alkarske ergele kako bi se identificirale mogućnosti suradnje vezane za korištenje travnjaka na projektom području za potrebe uzgojnih konja.

Osim radnog sastanka, tim je obišao dio projektnog područja; travnjake pored Vrlike, Ježevićko Suhopolje, dio Vrdova podno Malog Maglaja i bunare kroz Gornji Bitelić. 

Na terenu, Ivan Budinski (Biom) je objasnio važnost izrazito suhog područja Dinare nalik polupustinjskom za posebnu vrstu, ugroženu pticu hrvatskog naziva ćukavica (lat. Burhinus oedicnemus), doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak (SZAF) je pomno pregledavao staništa koja će biti u fokusu planiranja ispaše, a djelatnici Hrvatskih šuma su tim proveo uz područja koja su pod upravljanjem Hrvatskih šuma d.o.o., posebno uz bunare koji će u toku projekta potencijalno biti renovirani i poboljšani za potrebe lokalnog gospodarstva.

Kroz projekt ”Dinara back to LIFE’‘ sa stručnjacima želimo doprinijeti stvaranju povoljnog statusa ciljanih tipova staništa i vrsta, izraditi smjernice za upravljanje travnjacima i njihovim održivim korištenjem, umanjiti negativne utjecaje požara i demonstrirati pozitivne metode kontroliranog paljenja, pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti ali i promovirati instrumente EU za zaštitu prirode. Stručnim znanjem, iskustvom i ponajprije izrazitom željom za zajedničkim dobrom u Cetinskoj krajini, cilj je uključiti i potaknuti domaće stanovništvo na održivo korištenje resursa koje očuvana priroda dinarskog područja donosi.

U prvih nekoliko mjeseci dok u tijeku bude analiza staništa i odabir odgovarajućeg pristupa travnjacima, plan projektnog tima je posjetiti primjere dobre prakse unutar granica Hrvatske, ali i u susjednim zemljama kako bi obogatili i unaprijedili svoje buduće aktivnosti.

Ukupno trajanje projekta je tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na području Knina, Sinja, Trilja, Vrlike te općina Civljane, Hrvace, Kijev i Otok. Važno je naglasiti kako je projektno područje dio Natura 2000, ekološke mreže područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

Dinara se nije umrtvila, kako možete pomisliti iz naziva projekta. Ma kakvi! Dinara je hrvatski tron koji dira nebo, bura što mije ruke gospodara međ’ blagom, surovi div nad veličanstvom modrog oka Cetine, ojkalica što glasom probija kroz istrošene suhozide i prkos kakvog svit vidija nije. Sve je to samo stara Dinara koja čeka krenuti u nove izazove života.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Dinara back to LIFE – projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka

Dinara se „vraća u život“ kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 € raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz cetinskog kraja.

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi specifičnosti prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti. Unatoč ogromnom prirodnom bogatstvu dinarskog prostora, ovaj je kraj pogođen nepovoljnim društvenim i ekonomskim okolnostima, valovima iseljavanja i odlaska mladih, a od stanovnika koji se bave primarnom proizvodnjom ostaje tek nekolicina.

Želja za očuvanjem dinarskih travnjaka i poticanjem njihovog održivog korištenja pretočena je u projektnu ideju koja je nastala u suradnji Udruge Biom i Lokalne akcijske grupe Cetinska krajina, a projektnom partnerstvu pridružili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske šume d.o.o. Partnerstvo je okupljeno zato jer je prirodu nemoguće zaštititi bez da se uključe svi sektori koji ju koriste, zbog nje postoje ili jednostavno s njom žive. Da bi Dinaru uistinu i očuvali, na ovom projektu radit će stručnjaci za restauraciju travnjaka i održavanje njihove biološke raznolikosti, suradnici za promicanje gospodarskih koristi travnjaka i mogućnosti korištenja EU fondova u poljoprivredi, znanstvenici za stručnu podršku u analizi trenutačnih i najboljih praksi u stočarstvu i pčelarstvu te ključne osobe za planiranje dugoročnog upravljanja dinarskim travnjacima u budućnosti.

Projekt se sastoji od osnovnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje zaraslih travnjaka što uključuje ručno uklanjanje šikara te održavanje travnjaka planiranom ispašom i kontroliranim paljenjem. Kako bi se obnovljeni travnjaci i dugoročno očuvali, predviđene su i potporne aktivnosti kojima se stvaraju institucionalni preduvjeti očuvanja travnjaka i pruža podrška lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju dodatnu vrijednost temelje na suživotu s prirodom. Posebni naglasak u zaštiti prirode ima uključenost lokalne zajednice i održivo korištenje resursa koje očuvana priroda donosi za sve nas. Dio zaraslih travnjaka vratit će se u povoljno stanje očuvanosti, obnovit će se dio zapuštenih suhozida i bunara, a stočarima s projektnog područja otvorit će se mogućnost za najam stada za ispašu kupljenog kroz projekt, kao i izrada poslovnih planova za one koji svoj posao žele temeljiti na konceptu održivosti.

Projektom će započeti maleni, ali bitni korak u poticanju održivog korištenja prirodnih dobara i njegovanju dobrobiti koje Dinara pruža i koje je pružala u prošlosti. Projekt „Dinara back to LIFE“ uspješno je prijavljen na natječaj programa LIFE Europske unije koji omogućava sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša, prirode i klimatskih promjena te je u dvije faze evaluacije odabran za sufinanciranje. Provedba počinje u siječnju 2020. godine s ukupnim budžetom od 1.296.509 €, od čega EU sufinancira 777.903 €. Ukupno trajanje projekta jest tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na područjima Sinja, Vrlike, Trilja i Knina te općina Otok, Hrvace, Kijevo i Civljane.

Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju HŠ, integrirati u proces gospodarenja šumama kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Obnovom dinarskih travnjaka čuvaju se sve dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a ujedno i bioraznolikost dinarskog područja koja je kao dio ekološke mreže Natura 2000 značajna ne samo u nacionalnom, ali i u europskom kontekstu