Kako do zakupa pašnjaka? Prvi korak je iskazati interes u šumariji

Prošli tjedan u Vrlici je održan informativni sastanak stočara s predstavnicima Hrvatskih šuma o procesu zakupa travnjaka, uključujući ocjenjivanje prijava kao i najčešće greške.
Dizajn bez naslova - 2022-06-29T190507.023

Pašarenje na travnjacima Dinare ključna je aktivnost njihovog održavanja te omogućava opstanak brojnih vrsta koje ovise baš o tim travnjacima. Upravo zato u interesu je projekta Dinara back to LIFE da broj grla na Dinari raste. Kako bismo potaknuli veći broj zakupa na Dinari, partneri na projektu – Udruga Biom i Hrvatske šume, sazvali su prošli tjedan informativni sastanak sa stočarima s vrličkog područja. Na sastanku održanom u Vrlici, upravitelj Šumarije Sinj, Ante Šimić predstavio je proces koji treba slijediti kako bi travnjaci za koje postoji interes da se koriste kao pašnjaci mogli ići u zakup. U zajedničkom interesu projektnih partnera i lokalne zajednice je da se pašnjaci održivo napasuju te da stočarstvo nastavi biti važna i unosna grana gospodarstva ovog područja.

Prenosimo najvažnije informacije predstavljene na sastanku i pozivamo stočare da prema sljedećim koracima u šumariji iskažu interes za pašnjake, kako bi oni mogli ići u proceduru za zakup. Pašnjaci za zakup će se na javnom natječaju objaviti samo ako je za njih prethodno u šumariji iskazan interes. Gospodin Šimić pozvao je stočare da u sljedećih mjesec dana iskažu interes za sve pašnjake koji ih zanimaju, čime će se povećati površine koja će ići u zakup te kvalitetnije napraviti raspodjelu površina pašnjaka na sve zainteresirane.

Kako doći do zakupa pašnjaka?

Prvi korak je da stočari u šumariji trebaju iskazati interes za pašnjakom i potpisati Zahtjev za zakupom zemljišta. Za ovo je potrebna najava na broj telefona 021/ 824 477 u svrhu dogovora termina za osobni dolazak u šumariju. 

Potrebno je ponijeti i pripremiti dva dokumenta:

 • Potvrda o broju uvjetnih grla. Potvrdu izdaje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – HAPIH, a kontakt osoba za područje je Petar Sabljić koji je u koordinaciji s Petrom Šabićem
 • Potvrdu o evidentiranim površinama u sustavu ARKOD. Ako stočar nema površinu upisanu u ARKOD svakako je potrebno dobiti ispis da nema upisanu površinu. Zahtjev se osobno predaje u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj, u područnom uredu za Splitsko-dalmatinsku županiju, u gradu Splitu

Iskaz interesa jedini je ispravan način na koji stočari komuniciraju šumariji koje površine ih zanimaju za zakup. Sastanci na kojima se prezentira način prijave i iskazivanja interesa služe prezentiranju, a potpisne liste evidentiranju podataka. Prisustvo na sastanku i potpis neće dovesti do objave pašnjaka na natječaj za zakup, nego se to postiže isključivo iskazom interesa.

Nakon što stočari iskažu interes, zaposlenici šumarije će na temelju dostavljenih podataka ucrtati željenu površinu, te predmet ide dalje na obradu i proceduru, pa se može očekivati da se objavi na sljedećem natječaju za zakup šumskog zemljišta za pašarenje.

Natječaj za zakup šumskog zemljišta za pašarenje objavljuje se na stranicama Hrvatskih šuma (https://nadmetanja.hrsume.hr/) gdje je propisano koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Lokalna šumarija nije nadležna za provedbu natječaja te je potrebno pratiti tekst natječaja i obveznu dokumentaciju.

Ako stočari na javnom pozivu dobiju točku javnog poziva za njih se piše Odluka u kojoj su navedeni daljnji koraci (plaćanje prve rate najma unutar mjesec dana, bjanko zadužnica kod javnog bilježnika i druge obveze nakon kojih se može sklopiti Ugovor). Nakon ispunjavanja svih odredbi iz Odluke, ide se na sklapanje Ugovora koji se potpisuje u Upravi Šuma Split. Zaposlenici i upravitelj Šumarije Sinj nisu nadležni za potpisivanje Ugovora. U Ugovoru koji se potpisuje u Upravi Šuma Split stoji da je potrebno potpisati dokument koji se zove Uvod u posjed, koji se za razliku od ugovora potpisuje u šumariji. To je ujedno i posljednji korak u samoj šumariji. 

Kako se ocjenjuju pristigle na javni poziv?

Na javni poziv pravo da se prijave imaju svi koji žele i zadovoljavaju uvjete, a pristigle ponude rangiraju se prema sljedećim uvjetima:

 • Predana dokumentacija mora biti potpuna, a nepotpune prijave se odbacuju
 • Prijavitelj ima dovoljan broj uvjetnih grla za točku zakupa za koju se natječe
 • Osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi pašnjak imaju prednost
 • Prednost imaju osobe mlađe od 41 godine na datum objave javnog poziva
 • Ponuda s najvišom cijenom ima prednost  odnosu na druge pristigle prijave za točku poziva. 
 • U slučaju kada više prijavitelja ima jednak broj bodova, prednost ostvaruje prijava koja je predana ranije

Najčešće greške:

 • Prijavitelj se natječe za više točaka javnog poziva istom prijavnicom

Jedna od najčešćih grešaka je kad prijavitelj predaje prijavu za više točaka natječaja (više pašnjaka) putem iste prijavnice. Pravilo je da se s jednom prijavom natječe za samo jednu točku javnog poziva. Prijavnice u kojima je označeno više od jedne točke javnog poziva se odbijaju. Ukoliko se stočar želi prijaviti na više točaka, za svaku točku treba posebna prijava, sa zasebnom dokumentacijom, koju treba odvojiti u različite omotnice. Pravilo je da se za svaku od točaka natječaja predaje zasebna omotnica sa svim navedenim dokumentima (bez obzira što su predani dokumenti isti).

 • Nepotpuna dokumentacija

Svi navedeni dokumenti moraju biti predani a nepotpuna dokumentacija prijavitelja može direktno isključiti iz natječaja. U slučaju nepotpune dokumentacije u rezultatima natječaja objavljenim  na internet stranicama neće biti navedeno koja dokumentacija nije dostavljena ili je nepotpuna, nego je u opisu samo navedeno da dokumentacija nije potpuna. Za više informacija treba reagirati i obratiti se šumariji.

 • Prijavitelj se greškom natječe za pašnjak koji nije onaj za koji je iskazao interes

Također, jedna od čestih grešaka je da stočari ne znaju za koji predmet su pokazali interes, te u prijavi greškom navedu pogrešnu točku javnog poziva. Upravitelj šumarije poziva na oprez i pažnju kada se označava za koju točku se stočar prijavljuje – da odgovara onoj za koju je iskazan interes.

 • Zakupnici ne čitaju detaljno tekst Odluke i Ugovora

Iz iskustva upravitelja Šumarije Sinj, mnogo problema nastane i kad stočari ne prate detaljno upute iz Odluke o odabiru i Ugovora. Važno je dobro pročitati dokumente u cijelosti. Da bi došlo do potpisivanja Ugovora treba ispuniti sve odrednice iz Odluke. Jedan od najčešćih propusta je da stočari ne potpišu Uvod u posjed nakon potpisivanja Ugovora. U tekstu Ugovora je navedeno da je potrebno potpisati Uvod u posjed, i o tome trebaju voditi brigu stočari koji potpisuju Ugovor. Uvod u posjed će kasnije biti potreban za upis u ARKOD koji slijedi u uredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Splitu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
E-MAIL