Kategorije
Novosti

Prošle godine 78 medijskih objava o projektu Dinara back to LIFE

Dinara je 2021. godine bila tema 238 medijskih objava, a u svakoj trećoj lanjskoj objavi, odnosno u njih 78 tema je bio projekt Dinara back to LIFE, pokazuje analiza. Od objavljenih članaka o projektu, velika većina je bila afirmativnog tona te su članci sadržavali specifične teme kojima se projekt bavi.

Broj objava o Dinari 2021. bio je približno jednak broju objava iz prethodne godine, no s tom razlikom da je prošle godine više nego udvostručen broj objava koje su obrađivale aktivnosti projekta Dinara back to LIFE. U prvoj godini projekta, 13% objava odnosilo se na projekt, a u prošloj, drugoj godini projekta udio objava o Dinari koje su se odnosile na projekt popeo se na 33% te se od sveukupno 238 objava lani njih 78 odnosilo na projektne aktivnosti.

Promatramo li 5 najučestalijih tema objava, u 2021. godini to su proglašenje PP „Dinara“ (86), projektne aktivnosti (78), akcije spašavanja (28), planinarske aktivnosti (24) i turistička infrastruktura projektnog područja (7).

Najučestalije se o Dinari objavljivalo u veljači, povodom tada upravo izglasanog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“, zatim u lipnju povodom održavanja projektnih Suradničkih vijeća u Sinju i Vrlici te u kolovozu, kad se raspravljalo o potencijalnim lokacijama buduće javne ustanove Parka prirode Dinara i promociji projekta kroz Kamičak Etno Festival (grafikon gore).

Ton objava o Dinari u najvećem dijelu objava bio je afirmativan. Od sveukupnog broja objava, njih 228 je bilo afirmativnog tona prema Dinari, dok je neutralnih objava, koje su prenosile informaciju bez zauzimanja subjektivne pozicije, bilo 10. Negativnih objava, koje bi zagovarale radnje štetne po Dinaru, nije bilo.

Ton objava o Dinari u 2021. godini

Najzainteresiraniji za objave o Dinari su lokalni i regionalni mediji – lokalni portal Ferata.hr informacije o Dinari prenio je u 21 svojoj objavi, Dalmacija danas imala ja 18 objava o ovoj temi, Sinjska rera 13, no i HRT je pokazao interes s 12 objava o Dinari prošle godine.

Od 15 odabranih tema, po broju spominjanja u objavama o Dinari uvjerljivo najčešća je ekološki turizam koju se spominje u preko polovice svih objava. Ovaj široki pojam obuhvaća planinarske aktivnosti i razne sportsko-rekreativne manifestacije koje nemaju negativan učinak na okoliš i prirodu. Druga najčešća tema je sami projekt, dok su ugroza kvalitete života te ciljnih staništa i vrsta bili treća najčešća tema objava. 

Frekventnost spominjanja ciljnih i dominantnih tema u objavama o Dinari

Dakle, zaključno se može reći da je broj objava o projektu u drugoj projektnoj godini višestruko povećan, velika većina objava je afirmativnog tona te je u objavama prisutno obrađivanje tema prethodno odabranih od projektnog tima.

Cilj prikupljanja medijskih objava na temu pojma Dinare je pružanje uvida u postojeće stanje i prilagodba provedbe daljnjih komunikacijskih i projektnih aktivnosti s otkrivenim posebnostima medijskih stavova. Ova analiza obuhvaća medijske objave o Dinari i projektu Dinara back to LIFE koje je zabilježio projektni tim, a koje ne sadržavaju nužno sve objave u tiskanim medijima.

Cijelo izvješće o analizi medijskih objava o Dinari 2021. pronađite na linku dolje – https://dinarabacktolife.eu/wp-content/uploads/2022/02/D32_report_01_02.pdf