Kategorije
Novosti

Prvi uvid u status travnjaka u sustavu potpora na području Parka prirode Dinara

U sklopu 57. hrvatskog i 17. međunarodnog simpozija agronoma održanog krajem lipnja u Vodicama, članovi našeg projektnog tima s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavili su zanimljive rezultate istraživanja provedenih kroz projekt.

Doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak održao je usmeno izlaganje na temu statusa travnjaka u sustavu potpora na području Parka prirode Dinara. Za ovaj rad iskorišteni su podaci o krškim pašnjacima i livadama iz 2020. preuzeti iz evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) kojom upravlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Analize provedene koristeći geografski informacijski sustav (GIS) pokazale su da ARKOD parcele krških pašnjaka i livada na Dinari obuhvaćaju oko 5.000 ha što čini oko 8% površine Parka prirode. Najveće površine krških pašnjaka i livada nalaze se na nadmorskim visinama do 500 m (preko 55% prijavljenih površina). Najveći broj parcela prijavljen je u visinskoj klasi od 300 m do 400 m nadmorske visine. Najveće prijavljene parcele nalaze se u visinskoj klasi od 1200 m do 1300 m nadmorske visine gdje veličina pojedine parcele u prosjeku iznosi 12.5 ha. Utvrđeno je i da je nagib ograničavajući faktor za korištenje parcela kao pašnjaka.

Ovo su prve prostorne analize provedene na krškim pašnjacima i livadama na području Dinare te bi rezultati trebali doprinijeti budućem gospodarenju Parkom prirode.

Cijeli rad profesora Kutnjaka i suradnika pronađite u Zborniku radova sa simpozija na linku dolje –

https://dinarabacktolife.eu/wp-content/uploads/2022/07/Kutnjak-pasnjaci.pdf

Kategorije
Novosti

Bruxelles izdvojio Dinara back to LIFE kao uspješan primjer restauracije prirode u EU!

Projekt Dinara back to LIFE Europska je komisija uvrstila među 19 uspješnih projekata obnove prirode iz cijele EU, prilikom predstavljanja dugo očekivanog prijedloga iznimno važnog Propisa o restauraciji prirode.

Propis o restauraciji prirode prvi je ovakav, sveobuhvatni zakon koji se odnosi na gotovo cijeli kontinent, te je ključni element Strategije bioraznolikosti Europske unije, a koji poziva na obvezujuće ciljeve za obnovu ugroženih ekosustava. Ovaj prijedlog Propisa predviđa, među ostalim, poboljšanje i ponovno oformljavanje staništa važnih za biološku raznolikost u velikim razmjerima te povratak divljih vrsta kroz poboljšanje stanja staništa i njihovog povećanja.

Jedan od ciljeva prijedloga Propisa o restauraciji prirode, predstavljenog u lipnju, obnova je suhih travnjaka te je u tom kontekstu Dinara back to LIFE izdvojen kao primjer uspjeha u obnovi prirode i bioraznolikosti, kroz podršku razvoju ekstenzivnog stočarstva u krškim dinarskim planinama. Cilj projekta je restauracija travnjaka na Dinari kako bi se povećalo stanište za tri ciljne vrste ptica – ćukavicu, kratkoprstu ševu i vrtnu strnadicu. U dosadašnjem dijelu projekta ručnim uklanjanjem u povoljno stanje dovedeno je 47,6 hektara travnjaka, kontroliranim paljenjem na 7 hektara uspješno je testirana i ova restauracijska metoda, te je oformljeno projektno stado koje će održavati restaurirane travnjake.

Popratna karta Europske komisije s uspješnim projektima restauracije prirode u EU

Projekt Dinara back to LIFE, koji vodi Udruga Biom uz projektne partnere (Hrvatske šume, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Lokalna akcijska grupa Cetinska krajina), tako se zatekao među malobrojnim projektima izdvojenim na karti primjera uspješnih projekata restauracije prirode u cijeloj EU te je jedini izdvojeni projekt iz Hrvatske.

Zahvaljujemo se Europskoj komisiji jer je prepoznala vrijednost našeg projekta te ovo uvrštavanje vidimo kao dodatni poticaj i obavezu da nastavimo kako smo ga zamislili te dosad i provodili.

Detalje o zakonu možete pronaći na ovom linku – https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en, a popratnu kartu s uspješnim projektima u EU, uključujući Dinara back to LIFE, na ovom linku – https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Map_nature_restoration_projects.pdf.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Predavanje: Koliko je ugljičnog dioksida ispušteno požarima na Dinari 2017. i 2020. godine

Članovi našeg projektnog tima s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svom drugom posterskom predavanju na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma predstavili su rezultate procjene emisije ugljikovog dioksida (CO2) uzrokovane požarima koji su zahvatili Dinaru 2017. i 2020. godine.

Prošle godine ostvareni su novi rekordi u emisiji CO2 izazvanoj požarima diljem svijeta, između ostalog i na Sredozemlju. Ugljikov dioksid najznačajniji je od stakleničkih plinova koji pridonose globalnom zatopljenju.

U istraživanju predstavljenom na simpoziju, doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak, prof. dr. sc. Josip Leto te asistentica Lucija Rajčić pokušali su aproksimirati koliko je CO2 otpušteno u atmosferu koristeći emisijski faktor CO2 kod spaljivanja biomase.

Za početak su na satelitskim snimkama Sentinel-2 identificirana područja izgorjela u požarima u kolovozu 2017. i travnju 2020. te je pomoću geografskog informacijskog sustava (GIS-a) određena njihova površina. Površina opožarena 2017. iznosila je oko 64 km2, a 2020. oko 62 km2.

Grafikon: Crveno – površina opožarena 2020.; žuto – površina opožarena 2017.

Uzorci biomase sakupljeni na opožarenom području u sklopu našeg projekta korišteni su kako bi se aproksimirala približna ukupna biomasa sagorjela u ovim požarima. Naposljetku, umnoškom ukupne biomase i emisijskog faktora CO2 dobivena je procijenjena masa emitiranog CO2. Procijenjeno je da je u požaru 2017. emitirano više od 11.500 tona CO2, a u požaru 2020. približno 11.000 tona CO2.

Dobivene količine nisu egzaktne, već se radi samo o aproksimaciji. Ovo je prva takva aproksimacija za travnjake u Hrvatskoj, te će uz unaprjeđenje metode zasigurno poslužiti kao dobra osnova za buduća istraživanja. Poster predstavljen na simpoziju može se pogledati na linku dolje –  

https://dinarabacktolife.eu/wp-content/uploads/2022/07/poster2.pdf

Kategorije
Novosti

Kako do zakupa pašnjaka? Prvi korak je iskazati interes u šumariji

Pašarenje na travnjacima Dinare ključna je aktivnost njihovog održavanja te omogućava opstanak brojnih vrsta koje ovise baš o tim travnjacima. Upravo zato u interesu je projekta Dinara back to LIFE da broj grla na Dinari raste. Kako bismo potaknuli veći broj zakupa na Dinari, partneri na projektu – Udruga Biom i Hrvatske šume, sazvali su prošli tjedan informativni sastanak sa stočarima s vrličkog područja. Na sastanku održanom u Vrlici, upravitelj Šumarije Sinj, Ante Šimić predstavio je proces koji treba slijediti kako bi travnjaci za koje postoji interes da se koriste kao pašnjaci mogli ići u zakup. U zajedničkom interesu projektnih partnera i lokalne zajednice je da se pašnjaci održivo napasuju te da stočarstvo nastavi biti važna i unosna grana gospodarstva ovog područja.

Prenosimo najvažnije informacije predstavljene na sastanku i pozivamo stočare da prema sljedećim koracima u šumariji iskažu interes za pašnjake, kako bi oni mogli ići u proceduru za zakup. Pašnjaci za zakup će se na javnom natječaju objaviti samo ako je za njih prethodno u šumariji iskazan interes. Gospodin Šimić pozvao je stočare da u sljedećih mjesec dana iskažu interes za sve pašnjake koji ih zanimaju, čime će se povećati površine koja će ići u zakup te kvalitetnije napraviti raspodjelu površina pašnjaka na sve zainteresirane.

Kako doći do zakupa pašnjaka?

Prvi korak je da stočari u šumariji trebaju iskazati interes za pašnjakom i potpisati Zahtjev za zakupom zemljišta. Za ovo je potrebna najava na broj telefona 021/ 824 477 u svrhu dogovora termina za osobni dolazak u šumariju. 

Potrebno je ponijeti i pripremiti dva dokumenta:

 • Potvrda o broju uvjetnih grla. Potvrdu izdaje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – HAPIH, a kontakt osoba za područje je Petar Sabljić koji je u koordinaciji s Petrom Šabićem
 • Potvrdu o evidentiranim površinama u sustavu ARKOD. Ako stočar nema površinu upisanu u ARKOD svakako je potrebno dobiti ispis da nema upisanu površinu. Zahtjev se osobno predaje u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj, u područnom uredu za Splitsko-dalmatinsku županiju, u gradu Splitu

Iskaz interesa jedini je ispravan način na koji stočari komuniciraju šumariji koje površine ih zanimaju za zakup. Sastanci na kojima se prezentira način prijave i iskazivanja interesa služe prezentiranju, a potpisne liste evidentiranju podataka. Prisustvo na sastanku i potpis neće dovesti do objave pašnjaka na natječaj za zakup, nego se to postiže isključivo iskazom interesa.

Nakon što stočari iskažu interes, zaposlenici šumarije će na temelju dostavljenih podataka ucrtati željenu površinu, te predmet ide dalje na obradu i proceduru, pa se može očekivati da se objavi na sljedećem natječaju za zakup šumskog zemljišta za pašarenje.

Natječaj za zakup šumskog zemljišta za pašarenje objavljuje se na stranicama Hrvatskih šuma (https://nadmetanja.hrsume.hr/) gdje je propisano koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Lokalna šumarija nije nadležna za provedbu natječaja te je potrebno pratiti tekst natječaja i obveznu dokumentaciju.

Ako stočari na javnom pozivu dobiju točku javnog poziva za njih se piše Odluka u kojoj su navedeni daljnji koraci (plaćanje prve rate najma unutar mjesec dana, bjanko zadužnica kod javnog bilježnika i druge obveze nakon kojih se može sklopiti Ugovor). Nakon ispunjavanja svih odredbi iz Odluke, ide se na sklapanje Ugovora koji se potpisuje u Upravi Šuma Split. Zaposlenici i upravitelj Šumarije Sinj nisu nadležni za potpisivanje Ugovora. U Ugovoru koji se potpisuje u Upravi Šuma Split stoji da je potrebno potpisati dokument koji se zove Uvod u posjed, koji se za razliku od ugovora potpisuje u šumariji. To je ujedno i posljednji korak u samoj šumariji. 

Kako se ocjenjuju pristigle na javni poziv?

Na javni poziv pravo da se prijave imaju svi koji žele i zadovoljavaju uvjete, a pristigle ponude rangiraju se prema sljedećim uvjetima:

 • Predana dokumentacija mora biti potpuna, a nepotpune prijave se odbacuju
 • Prijavitelj ima dovoljan broj uvjetnih grla za točku zakupa za koju se natječe
 • Osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi pašnjak imaju prednost
 • Prednost imaju osobe mlađe od 41 godine na datum objave javnog poziva
 • Ponuda s najvišom cijenom ima prednost  odnosu na druge pristigle prijave za točku poziva. 
 • U slučaju kada više prijavitelja ima jednak broj bodova, prednost ostvaruje prijava koja je predana ranije

Najčešće greške:

 • Prijavitelj se natječe za više točaka javnog poziva istom prijavnicom

Jedna od najčešćih grešaka je kad prijavitelj predaje prijavu za više točaka natječaja (više pašnjaka) putem iste prijavnice. Pravilo je da se s jednom prijavom natječe za samo jednu točku javnog poziva. Prijavnice u kojima je označeno više od jedne točke javnog poziva se odbijaju. Ukoliko se stočar želi prijaviti na više točaka, za svaku točku treba posebna prijava, sa zasebnom dokumentacijom, koju treba odvojiti u različite omotnice. Pravilo je da se za svaku od točaka natječaja predaje zasebna omotnica sa svim navedenim dokumentima (bez obzira što su predani dokumenti isti).

 • Nepotpuna dokumentacija

Svi navedeni dokumenti moraju biti predani a nepotpuna dokumentacija prijavitelja može direktno isključiti iz natječaja. U slučaju nepotpune dokumentacije u rezultatima natječaja objavljenim  na internet stranicama neće biti navedeno koja dokumentacija nije dostavljena ili je nepotpuna, nego je u opisu samo navedeno da dokumentacija nije potpuna. Za više informacija treba reagirati i obratiti se šumariji.

 • Prijavitelj se greškom natječe za pašnjak koji nije onaj za koji je iskazao interes

Također, jedna od čestih grešaka je da stočari ne znaju za koji predmet su pokazali interes, te u prijavi greškom navedu pogrešnu točku javnog poziva. Upravitelj šumarije poziva na oprez i pažnju kada se označava za koju točku se stočar prijavljuje – da odgovara onoj za koju je iskazan interes.

 • Zakupnici ne čitaju detaljno tekst Odluke i Ugovora

Iz iskustva upravitelja Šumarije Sinj, mnogo problema nastane i kad stočari ne prate detaljno upute iz Odluke o odabiru i Ugovora. Važno je dobro pročitati dokumente u cijelosti. Da bi došlo do potpisivanja Ugovora treba ispuniti sve odrednice iz Odluke. Jedan od najčešćih propusta je da stočari ne potpišu Uvod u posjed nakon potpisivanja Ugovora. U tekstu Ugovora je navedeno da je potrebno potpisati Uvod u posjed, i o tome trebaju voditi brigu stočari koji potpisuju Ugovor. Uvod u posjed će kasnije biti potreban za upis u ARKOD koji slijedi u uredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Splitu.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Održane radionice u Sinju o posebnim i jedinstvenim vrijednostima lokalne prirode

Prošlog tjedna projekt Dinara back to LIFE započeo je s aktivnostima namijenjenim promociji održivog turizma na području Dinare. Organizirane su edukacije za upoznavanje prirodnih vrijednosti područja Dinare, lokalne flore i faune, te posjet Parku prirode Vransko jezero kao primjeru dobre prakse provedbe održivih programa promatranja prirode.

Projekt Dinara back to LIFE primarno je usmjeren na restauraciju travnjačkih staništa na Dinari, a da bi obnovljena staništa ostala i očuvana, treba ustrajati na održivom korištenju prirode.

Sektor turizma važan je čimbenik korištenja prirode i prostora, a nedavno proglašenje Parka prirode Dinara nova je prilika i poticaj za nove aktivnosti turističkih zajednica, vodiča i posjetitelja. Posebno se trudimo isticati i zagovarati da razvoj turizma treba biti usmjeren prema održivosti i u skladu s očuvanjem prirode. Povećana vidljivost prostora Dinare u posljednjih nekoliko godina ogromna je prilika, ali važno je biti svjestan da povećanje interesa i broj posjećivanja može biti prijetnja za prirodne vrijednosti područja, te je stoga važno turističkom posjećivanju i sadržaju pristupati promišljeno i strateški.

Prošlotjedni program namijenjen turističkim vodičima, ali i svim zainteresiranim građanima sastojao se od tri aktivnosti: 

 • Edukacija o prirodnim vrijednostima područja Dinare
 • Wildlife watching tura za upoznavanje urbane bioraznolikosti Sinja
 • Posjet primjeru dobre prakse – Park prirode Vransko jezero

Edukacijom o prirodnim vrijednostima područja zajedno s wildlife watching turom po gradu Sinju sudionicima su prezentirane vrijednosti ovdašnje prirode koje su posebne i jedinstvene u svijetu. Kao stanovnicima nekog mjesta, priroda koja nas okružuje vrlo nam lako postane obična, a stvarna situacija upravo je suprotna. Prostranstva otvorenih travnjaka, krški reljefi, ekstenzivno stočarstvo, izvori pitke vode te lokve i bunari samo su neki od primjera lokalnog krajolika koji su za nas svakodnevica, a brojnim posjetiteljima čak i prvi susret s takvim staništima i vrstama.

Izlet u Park prirode Vransko jezero proveden je pod stručnim vodstvom djelatnice Parka prirode. Sudionici su imali priliku upoznati povijest Vranskog jezera i prirodne vrijednosti po kojima je jedinstveno, ali i probleme i izazove s kojima se javna ustanova susreće. Ono što je važno za naučiti iz primjera Vranskog jezera je da je uloga turističkog sektora u zaštićenim područjima vrlo posebna te da ima snažnu edukativnu komponentu. Doživljavanje prirode i njezine ljepote je možda motivacija posjetitelja, no nju treba znati iskoristiti i povezati je s učenjem o važnosti prirode i biološke raznolikosti, kao i širenjem svijesti o potrebi njezine zaštite.

U sklopu programa, naša skupina i sama je bila dio jednog od programa promatranja prirode, odnosno promatranja ptica, gdje su se mnogi i po prvi puta susreli s nečim takvim. Nadamo se da je ovo iskustvo našim turističkim vodičima i drugim sudionicima približilo oblike turizma koji se temelje na promatranju prirode, te da ih je motiviralo da razmišljaju o korištenju turističkog potencijala promatranja prirode koji ima Dinara.

Iznimno nam je drago što smo se upoznali i povezali s lokalnim turističkim vodičima, zainteresiranim građanima, te skupinom srednjoškolaca Gimnazije Dinka Šimunovića. Provedene edukacije i izlet u Vransko jezero početak su našeg rada  na području promocije održivih oblika turizma na području Dinare. Još se jednom zahvaljujemo svim sudionicima edukacija i izleta, te se nadamo da je bilo zanimljivo, informativno i korisno.

Protekli tjedan u Sinju smo održali radionice organiziranja wildlife watching tura, kao vrste održivog turizma. Organizirali smo i izlet na Vransko jezero kao primjeru dobre prakse.
Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Monitoring paljene plohe na Vrdovu – godinu kasnije sve je puno zelenije

Proveli smo istraživanje plohe na Vrdovu, na kojoj je provedeno kontrolirano paljenje u zimu 2021. godine, a kako bismo na terenu utvrdili razlike između ove i kontrolne plohe.

U veljači 2021., u našoj prvoj takvoj restauracijskoj akciji, kontrolirano paljenje provedeno je na području veličine oko 7 hektara. Našim nedavnim istraživanjem, preko godinu dana od provedene restauracijske akcije, floristički se plohe ne razlikuju, ali vizualno se odmah vidi razlika. Naime, ploha na kojoj je provedeno kontrolirano paljenje je zelenija pošto na njoj nema starog, prošlogodišnjeg suhog lišća, koje i omogućuje gorenje jer bez tog suhog materijala nije ni moguće paljenje.

Utvrđeno je i kako su tanji izdanci drvenaste vegetacije na toj plohi sasušeni, dok su nešto deblje grane „preživjele“ paljenje, tako da je malo grmlje uspješno uklonjeno, dok veće grmlje i stabla ne pokazuju negativne posljedice ove aktivnosti.

Na temelju navedenog možemo zaključiti da kontroliranim paljenjem u zimskim mjesecima ne nastaju negativne posljedice za travnjak niti za starije grmlje i stabla, a istovremeno se uklanja suha biomasa koja, ako se ne uklanja redovito, može podržati širenje katastrofalnih požara u ljetnim mjesecima.

Kategorije
Novosti

Veleučilište u Kninu prenosi vrijedna znanja o poljoprivredi krša

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu kao mogućnost studiranja nudi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, koje smo prepoznali kao posebnu vrijednost jer smatramo da je budućnost poljoprivrede i stočarstva ovog prostora upravo u mladim ljudima koji se obrazuju u ovom usmjerenju. 

Želimo potaknuti maturante da razmisle o stjecanju stručnih kvalifikacija za ove djelatnosti koje imaju važnu ulogu u održivoj budućnosti poljoprivrede. 

Tim povodom razgovarali smo s Anitom Pamuković, Prodekanicom za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta, o znanju kojeg studenti stječu na smjeru Poljoprivreda krša, o poslovima za koje se obrazuju, mogućnostima zapošljavanja nakon studija i drugim temama.

Koliko dugo postoje preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša?

Potreba za poljoprivrednim stručnjacima na krškim područjima Republike Hrvatske rezultirala je osnivanjem Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija. Veleučilište provodi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, zatim još dva preddiplomska stručna studija – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i Prehrambena tehnologija. Također provodi i specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.

Vježbe u labosu

Koja je bila ideja kod osnivanja ovih studija?

Misija Veleučilišta je obrazovanje kompetentnih stručnjaka iz navedenih područja pripravnih za suočavanje s izazovima nacionalnog i međunarodnog tržišta rada te prijenos znanja i tehnologija uz promicanje poduzetničkog duha, akademske izvrsnosti, etičnog ponašanja, sloboda i tolerancije te izgradnje konkurentnog gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Veleučilište je otvorena, uključiva i održiva ustanova prepoznatljiva po visokoj kulturi organizacijske kvalitete, suvremenom pristupu nastavnom procesu i društveno-odgovornom djelovanju, koja se ponosi promicanjem akademskog integriteta, sloboda i tolerancije na svim razinama.

Konferencijska dvorana

Riječ je o vrlo starim znanjima, a novim studijima o toj temi. Koliko su dobro sačuvana ta znanja?

Preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša kroz iskustvo, znanje i tradiciju studentima pruža temeljna znanja iz poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na očuvanje tradicije i okoliša upravo zahvaljujući nastavnom programu kojeg nastavnici Veleučilišta i vanjski suradnici uspješno provode kroz teoriju, praktičnu nastavu i iskustva iz prakse te je velika pažnja posvećena praktičnim vještinama. Program studija kompatibilan je s nizom studijskih programa na domaćim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

Koliko je predznanje studenata-polaznika ovih studija o ovim područjima? Kome su namijenjeni ovi studiji?

Najčešće ove studije upisuju studenti koji su završili jednu od srednjih strukovnih škola (poljoprivredna i srodna zanimanja) i studenti čije se obitelji već bave nekom od poljoprivrednih djelatnosti. Stoga ovi studenti žele steći nova znanja i iskustva koja će kasnije uspješno primijeniti u stočarskoj i biljnoj proizvodnji.

Informatički kabinet

O čemu studenti uče?

Studenti tijekom studija uče kako efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom uz očuvanje okoliša, kako koristiti tehnologiju i voditi tehnološke procese.

Tijekom prvih pet semestara, student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz ovih područja. U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih izbornih predmeta uže specijaliziraju za određene tehnologije proizvodnje. U šestom semestru student odrađuje stručnu praksu uz potporu voditelja stručne prakse te uz potporu mentora izrađuje završni rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije.

Kako i gdje studenti obavljaju stručnu praksu?

Program Veleučilišta takav je da je omjer teorije i praktične nastave otprilike jednak, studenti se uključuju kroz projekte, terensku nastavu i stručnu praksu. Zahvaljujući tome, nakon studija već imaju realan pregled nad svojom budućom strukom.

Veleučilište ima dobru suradnju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim tvrtkama u zajednici te nemaju problema s provođenjem stručne prakse.

Za kakve se poslove studenti osposobljavaju na ovim studijima?

Veleučilište obrazuje buduće stručnjake poljoprivrede koji stječu nova znanja i vještine te prate aktualne i moderne trendove u poljoprivredi koje će kasnije prenijeti drugima u svojoj okolini.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša student dobiva naziv stručni prvostupnik/ca inženjer/ka Poljoprivrede krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša te je ovlašten izvršavati stručne poslove u okviru svog zanimanja.

Naši studenti će po završetku studija biti sposobni kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih i animalnih znanosti uz mogućnost nastavka obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike.

Studentski dom

Kako se u sklopu vašeg Veleučilišta definira odgovorno ponašanje prema prirodnom okolišu?

Uvažavajući specifičnosti krških područja, a s ciljem što bržeg razvoja tog podneblja te zadržavanjem mladih stručnjaka na rodnoj grudi, posebna pažnja se posvećuje stočarskoj i biljnoj proizvodnji uz primjenu najsuvremenijih dostignuća u tim područjima, uključujući i ekološki aspekt proizvodnje. Ovakvim će osposobljavanjem gospodarenje poljoprivrednim imanjima na krškim područjima, pa i šire u Hrvatskoj biti povjereno stručnjaku-praktičaru sa završenim preddiplomskim stručnim studijem Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša.

Pokrivaju li i kako ovi studiji temu travnjaka/pašnjaka?

Oba ova studija koncipirana su na održivosti krških područja. U sklopu preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša imamo predmet Travnjaštvo i konzerviranje krme koje obrađuje i teme vezano za prirodne travnjake i njihovo održivo gospodarenje. Studenti uče na koji način učinkovito koristiti krmu s prirodnih travnjaka, kako pravilno organizirati napasivanje na pašnjaku te identificirati glavne smjernice u gospodarenju mediteranskim travnjačkim resursima. 

Soba u studentskom domu

Planirate li uvođenje novih studija ili programa na teme povezane s Dinarom?

Na Veleučilištu se već neko vrijeme razmišlja o izmjeni studijskih programa na način da se navedena dva smjera objedine u jedinstveni studij „Poljoprivreda krša“. Cilj je bio kreirati studij koji će obuhvatiti temeljna znanja iz područja opće poljoprivrede (biljne i stočarske proizvodnje) te ostaviti studentima mogućnost izbora grupe nastavnih predmeta u specifičnim područjima poljoprivrede na završnoj godini studija. Ovakav studijski program Poljoprivrede krša u fokus stavlja, prije svega, mogućnosti održivog korištenja prirodnih resursa i razvoja poljoprivrede u osjetljivim ekosustavima krša, s naglašenom potrebom zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti te proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Poseban naglasak je stavljen na proučavanje specifičnosti krških područja i mogućnost organiziranja održive poljoprivredne proizvodnje uz suvremenost i atraktivnost studijskog programa prije svega studentima kao i tržištu rada te potencijalnim poslodavcima. S obzirom na navedene specifičnosti, smatramo ne samo da je opravdano nego i potrebno obrazovati stručnjake u području poljoprivrede koji će stečenim kompetencijama unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u području krša uz neophodno očuvanje iznimno osjetljivog okoliša i njegove bioraznolikosti.

Kategorije
Novosti

Sastanak Hrvatskih šuma sa stočarima o davanju zemljišta u zakup u GJ Lupoglav

Hrvatske šume završile su program gospodarenja za Gospodarsku jedinicu ‘Lupoglav’ te je u tijeku proces davanja zemljišta u zakup na ovom području.

Tim povodom Hrvatske šume će održati sastanak sa stočarima zainteresiranima za uzimanje zemljišta u zakup na području Gospodarske jedinice ‘Lupoglav’, ali i šire. Sastanak će se održati 23. lipnja (četvrtak ) u 10 sati, u Domu kulture u Vrlici. Na sastanku će sudjelovati predstavnik Šumarije Sinj koja upravlja ovim područjem.

Stočari će ovom prilikom moći iskazati interes za uzimanje zemljišta u zakup, nakon čega će Hrvatske šume raspisati natječaj za davanje tog zemljišta u zakup na što će se stočari moći prijaviti.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Europski stručnjaci na radionici za izradu Smjernica za upravljanje suhim travnjacima

Dinara back to LIFE projekt početkom svibnja okupio je 40-ak europskih stručnjaka iz područja očuvanja bioraznolikosti kako bi dali svoj doprinos za buduću provedbu sličnih projekata.

Međusobno učenje i razmjena znanja jedna je od najvećih prednosti LIFE projekata, a iskustvo ovih svjetskih stručnjaka zasigurno će učiniti rezultate Dinara back to LIFE uspješnijim.

Smjernice za upravljanje suhim travnjacima

Razlog zbog kojeg se ovoliki broj stručnjaka okupio je sudjelovanje u izradi Smjernica za restauraciju i upravljanje suhim travnjacima. Dinara back to LIFE u tri i pol godine trajanja testira mjere za restauraciju i očuvanje travnjaka te na temelju prikupljenih podataka i iskustava izrađuje smjernice i preporuke za institucije koje u Hrvatskoj upravljaju travnjacima. Kako bi smjernice obuhvatile europski kontekst i saznanja iz drugih projekata očuvanja, proces njihove izrade uključuje konzultiranje sa stručnjacima iz tog područja koji na sličnim projektima rade već desetljećima.

Brendan Dunford, Engin Yilmaz i Elsa Varela samo su neki od stručnjaka koji su donijeli novu perspektivu i inspiraciju, a doprinos stručnjaka sigurno će pomoći da smjernice pronađu što širu primjenu u granicama Hrvatske, ali i izvan. 

Na susretu su raspravljene tri glavne teme:

Ispaša za biološku raznolikost

Stočarstvo kao zanimanje i način života ključ su održavanja travnjaka. U odnosu na nekoliko posljednjih desetljeća, danas se cijeli sustav promijenio, a stočarima je potrebna potpora više nego ikad prije.

Kao ključni izazovi prepoznati da bi se zadržalo stočarstvo i da bi se ispaša provodila na način da ima što bolji učinak na biološku raznolikost su

 • nedostatak institucionalne potpore stočarima
 • nedostatak znanja o tome što funkcionira a što ne
 • biološka raznolikost se ne vrednuje dovoljno prilikom davanja i zadržavanja zakupa pašnjaka

Kontrolirano paljenje kao metoda obnove suhih travnjaka

Kontrolirano paljenje je tradicionalni i uvjetno prirodni način održavanja travnjaka. Ova raje dionica obrađivala nužnost kontroliranog paljenja za održavanje bioraznolikosti, prvenstveno vrsta koje preferiraju opožarena staništa. Raspravljalo se i o tome koliko kontrolirano paljenje ne povećava ugljični otisak jer se provodi u hladnom razdoblju godine, kada je intenzitet gorenja jako mali i ne oštećuje se rizosfera. Bitna tema je bila i prostorno planiranje koje bi povećavalo otpornost krajolika na požare tako da bi se stvorio mozaik koji uključuje površine ispaše i/ili kontroliranog paljenja preko kojih se ljetni požari ne mogu širiti.

Izazovi:

 • slabo poznavanje znanstvene literature koja opisuje pohranu ugljika na travnjacima i ugljični otisak travnjaka održavanih ispašom i paljenjem
 • problemi sa legislativom, prvenstveno neusklađenost šumarstva, zaštite okoliša i zaštite prirode
 • tehnička provedba na velikim površinama
 • prihvaćanje kontroliranog paljenja od javnosti
 • potencijalni sukob sa lovcima

Financijski instrumenti dostupni za obnovu travnjaka

Dinara back to LIFE početak je rada na zaštiti dinarskih travnjaka, i ukazao je na mnoge izazove s kojima će se upravljačke institucije susresti u planiranju aktivnosti očuvanja travnjaka. Nepostojanje stabilnog izvora financiranja za aktivnosti očuvanja samo su dio problema, a kako bi se došlo do pozitivne promjene treba krenuti od koordinacije i suradnje kako različitih sektora tako i različitih zakonskih regulativa.

Izazovi:

 • nepostojanje održivog ekonomskog modela ekstenzivnog stočarstva i drugih djelatnosti koje doprinose očuvanju suhih travnjaka
 • neusklađena zakonska regulativa
 • manjak suradnje različitih sektora (šumarstvo, lovstvo, poljoprivreda, zaštita prirode) u upravljanju područjem suhih travnjaka

Održana radionica jedan je od početnih koraka u pripremanju sadržaja Smjernica za restauraciju i upravljanje suhim travnjacima. U sljedećih godinu dana projektni tim će intenzivno raditi na izradi preporuka za održivo upravljanje travnjacima, te će biti javno predstavljene u prvoj polovici 2023. godine.

Sudionici su iskoristili priliku zajedničkog okupljanja da bi predstavili i neke od svojih projekata koji su inspiracija i primjer dobre prakse kako pristupati zaštiti prirode:

Kategorije
Kalendar aktivnosti Novosti

Predstavljanje knjige ‘Flora Dinare’ idući tjedan u Kninu

U srijedu, 15. lipnja u 19 sati na kninskoj će tvrđavi biti predstavljena nedavno objavljena knjiga ‘Flora Dinare – 100 značajnih svojti’, koju potpisuju sveučilišni profesori Ivica Ljubičić, Sandro Bogdanović, Mihaela Britvec, Dubravka Dujmović Purgar, Ivana Vitasović Kosić i Marko Jelić. O knjizi će govoriti recenzentice Vesna Židovec i Ivana Rešetnik te autori Ivica Ljubičić i Sandro Bogdanović.

Knjiga je napisana na temelju dvogodišnjeg istraživanja flore uz tri planinarske staze koje vode do najvišeg hrvatskog vrha – Sinjala, na 1831 metara. Na istraživanje biljnog svijeta Dinare i pisanje ove knjige, prema riječima Ivice Ljubičića, urednika i autora knjige, potaknula ih je činjenica da je relativno široj populaciji manje poznat podatak o najvišoj hrvatskoj planini, a pogotovo o bogatoj riznici biljnog svijeta koji je na njoj rasprostranjen. Dinara nije poput ostalih hrvatskih planina detaljno floristički istražena. ‘Flora Dinare’, kako piše izdavač, predstavlja korak prema boljem poznavanju najčešćih i najzanimljivijih biljnih vrsta i podvrsta koje osim na Dinari rastu i na ostalim kamenjarskim i krškim područjima, a i na samim vrhovima planina. Nekima od njih prijeti opasnost od nestanka zbog sabiranja ili devastacije prirodnih staništa.

Namjera autora bila je na papir prenijeti 100 značajnih svojti kao dokaz njihova postojanja na planini Dinari te ujedno apelirati na očuvanje biljne raznolikosti. Autor Sandro Bogdanović predstavit će neke od obrađenih biljaka kao što su dinarski rožac, dinarska kokica, glavičasta mlječika, bosanski ljiljan i druge, koje baš zato što su endemične i zaštićene pobuđuju poseban interes. No osim tih jedinstvenih primjeraka, predstavit će i one biljke na koje se često može naići, poput rašeljke koje su zanimljive upravo zbog njihove svakodnevne praktične upotrebe, primjerice u pripremi džemova ili sirupa.

Iako ova knjiga predstavlja stručni slikovni vodič kroz biljni svijet pa je stoga proglašena i sveučilišnim priručnikom za studente biotehničkih i prirodnih znanosti, ujedno je namijenjena svim ljubiteljima biljne raznolikosti, botaničarima, planinarima, stručnjacima i amaterima. Prva je to publikacija vezana uz područje novoproglašenog Parka prirode Dinare, uz zanimljiv dizajn koji potpisuje Timy Šarec, pa na taj način predstavlja i suvenir toga kraja za sve ljubitelje prirode, bez potrebe za sabiranjem i ugrožavanjem biljnih vrsta.